Služby

Rozumieme účtovníctvu, daniam, financiám. V tejto oblasti máme mnohoročné skúsenosti.

Účtovníctvo vie spracovať veľa ľudí, my Vám ponúkneme viac. V cene našej služby získate aj daňové poradenstvo, návrhy na úsporu nákladov, užitočné analýzy Vašich nákladov, resp. výdavkov, čím získate lepší prehľad o Vašom podnikaní. Prehľadné a užitočne spracované účtovníctvo pomáha Vášmu podnikaniu.

Podvojné účtovníctvo pre menšie a stredné firmy ako aj pre fyzické osoby14929635-successful-accountant-working-with-financial-data-in-the-office

 • Komplexné spracovanie účtovných dokladov
 • Hlavná kniha a kniha analytickej evidencie
 • Účtovný denník
 • Kniha pohľadávok a záväzkov
 • Pokladničná kniha
 • Evidencia dlhodobého majetku
 • Ročná účtovná závierka

Jednoduché účtovníctvo pre živnostníkov

 • Komplexné spracovanie účtovných dokladov
 • Peňažný denník
 • Kniha pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia dlhodobého majetku

Daňové služby

 • Evidencia dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Súhrnný výkaz
 • Kontrolný výkaz
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických a fyzických osôb
 • Finančné výkazy a poznámky
 • Zrážkové dane
 • Zastupovanie pred daňovým úradom

Spracovanie miezd

 • Mesačné spracovanie miezd
 • Elektronické zasielanie výstupov
 • Komunikácia so sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou a daňovým úradom
 • Ročné zúčtovanie dane
 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • Personalistika

Copyright ©2024 AP TAX, s.r.o.